Rzetelna firma

rzetelna firma

Wyróżnienia i nagrody

gezele2015

Członkostwo

PRCH Member 2

Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StarNet Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 28.
2)    W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się ze StarNet Telecom Sp. z o.o. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod adresem: StarNet Telecom Sp. z o.o. ul. Lecha Kaczyńskiego 28, 00-609 Warszawa.
3)    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a)    w celu wykonania umowy,
b)    dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na StarNet Telecom Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
c)    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes StarNet Telecom Sp. z o.o.. Uzasadnionym interesem StarNet Telecom Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
d)    w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu StarNet Telecom Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes StarNet Telecom Sp. z o.o..
4)    Dane dotyczące Pani/Pana sytuacji finansowej są weryfikowane:
a)    w Biurach Informacji Gospodarczej i innych publicznych rejestrach w zakresie dopuszczonym właściwymi przepisami, jak również
b)    w oparciu o informacje pochodzące z innych publicznie dostępnych źródeł (np. prasy, Internetu i wywiadowni gospodarczych), w zakresie w jakim dane te są w tych źródłach dostępne;
5)    Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
6)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z usług których StarNet Telecom Sp. z o.o. korzysta w celu realizacji umowy, a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez StarNet Telecom Sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8)    Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych, StarNet Telecom Sp. z o.o. prosi o wnoszenie o realizację wyżej wymienionych praw drogą pisemną lub elektroniczną.
9)    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10)    Podanie danych osobowych jest wymagane przez StarNet Telecom Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez StarNet Telecom Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.